Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Rillastiinan fiiliksen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeksi päivitetty 4.1.2022

  1. Rekisterinpitäjä 

Rillastiinan fiilis Leenankuja 2 05200 Nurmijärvi 

+358 443424480 / Elisa 

  1. Rekisteristä vastaava 

Rillastiinan fiilis, +358 44 3424480, elisa@rillastiinanfiilis.fi 

      3.Rekisterin nimi 

Nettiajanvarauspalvelu Timmaan tallentuu asiakasrekisteri kaikista asiakkaista, MailChimp ohjelmaan tallentuu uutiskirjeiden tilaajien sähköpostiosoitteet, sekä intialaisen päähieronta, Cst ja hoiva asiakkaista on paperiset asiakaslomakkeet. 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

-henkilön suostumus 

-rekisterinpitäjän oikeutettu etu; asiakassuhde 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito, sekä satunnaisten markkinointiviestien lähetys asiakkaan suostumuksella. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksen tekoon tai profilointiin. 

  1. Rekisterin tietosisältö 

Timman rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ,tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista tuoteostoista. Paperisiin asiakaslomakkeisiin intialainen päähieronta, Cst sekä hoiva asiakkaista tallennettavia tietoja : nimi, sähköpostiosoite, terveystietoja (mahdollisten kontraindikaatioiden selvittämiseksi ). Hoiva asiakkaiden (henkilötunnukset, osoitteet sekä päivittäiset toiminnot). 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Timmassa tehdyn nettiajanvarauksen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Paperisiin lomakkeisiin tiedot asiakas täyttää itse ennen hoidon alkua. 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Timma huolehtii omalta osaltaan tietojen asianmukaisesta käsittelystä sekä suojaamisesta. Rillastiinan fiiliksen tietokoneen ja puhelimen avaaminen vaatii salasanan, samoin Timmaan kirjautuminen. MailChimp ohjelmassa tiedot ovat salasanan takana. 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa kaapissa ja niitä käsitellään luottamuksellisesti vain sen henkilön toimesta, kenen työnkuvaan se kuuluu. 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut 1. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. 

  1. http://eur-lex.europa.eu/legal- content/FI/TXT/? uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1